Felvételi

 

 SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

9028 Győr, Konini út 2–4. Tel.: 96/414-979, fax: 96/526-907

E-mail: szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu, honlap: www.szkk-gyor.hu

OM azonosító: 030531

Intézményvezető: Rémi Péter

Fogadóóra: szerda 11.00–12.00, tel.: 96/414-979

Intézményegység-vezető és pályaválasztási felelős: Rémi Péter

 

A 2018/2019. tanévben indítható osztályok:

 

Tanulmányi terület megnevezése
Képzési idő
Felvehető létszám
Osztályszám
Tagozatkód
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 
4 év
34 fő
1
0001
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

Tanítványainkat felkészítjük az önálló és hatékony ismeretelsajátításra. Célunk, hogy képesek legyenek a kulturált kommunikációra anyanyelven és két idegen nyelven (angol, német). Megalapozott műveltséggel, felkészültséggel, kreativitásuk fejlesztésével segítjük őket felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez. Az Európa-ismeretek tantárgyat – iskolánk specialitását – minden évfolyamon angol vagy német nyelven tanulják tanítványaink. E programnak köszönhetően 2002-ben Európai Nyelvi Díjas Intézmény lettünk.

Vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz tantárgyakból, valamint angol és német nyelvből. Az informatika tantárgy keretén belül a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett ECDL ismereteket oktatunk, és megszervezzük a tanulók vizsgáztatását a modulrendszerre. Az angol nyelv és német nyelv emelt szintű tanítása érdekében többletórát biztosítunk a diákok számára. Az iskola által szervezett projektek keretében diákjainknak lehetősége nyílik célnyelvi környezetben a használható nyelvtudás fejlesztésére, a nyelvvizsgákra való felkészülésre. Így a megszerezhető nyelvvizsga többletpontok révén tovább növelhetik bejutási esélyeiket bármelyik felsőoktatási intézménybe.

Iskolánk elsőként kapta meg Győrött a lehetőséget, hogy a gimnáziumi osztályban a német nyelvet tanuló diákok intézményünkben tegyenek sikeres felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát (DSD C1). A program keretében működő osztályokban német vendégtanár is tanít. A megszerzett DSD nyelvvizsga külföldi továbbtanulás esetén nyelvi felvételi mentességet ad, és Magyarországon a maximális nyelvi többlet pontszámot éri a felsőfokú felvételi eljárásban.

A gimnáziumi képzés felvételi követelményei:

–        Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika), amelynek

                   időpontja:2018. január 20. 10 óra;

                   helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola (iskolánk is választható helyszín).

 

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga(magyar, matematika): 2018. január 25. 14 óra. Az írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő: 2017. december 8. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetén írásos kérelemben kell igényelni a speciális elbírálást az írásbeliztető intézményben. A kérelmet a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt szintén 2017. december 8-ig kell benyújtani. Ezen szakértői véleményekben foglaltak alapján hozza meg a döntést határozat formájában a felvételit írató intézmény vezetője (hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).

 

-        A 7. és 8. osztályos tanulmányi eredményekközül a felvételi eljárásban a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe.

-        Felvételi elbeszélgetést2018. február 22. és március 9. között tartunkaképzésre jelentkezők részére,amelynek során a jelentkezők kommunikációs képességéről szeretnénk képet kapni kötetlen beszélgetés formájában. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról külön értesítést küldünk.

A felvételi pontok számítása:

–        Hozott pontok: 50 pont, amely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem tantárgyak osztályzatainak összege. Amennyiben az SNI tanulót mentesítették a fentiekben felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje a következő: földrajz, biológia, fizika, kémia.

–        Szerzett pontok: 120 pont, amely a magyar nyelv és irodalom központi írásbeli 50 pont, matematika központi írásbeli 50 pont és a szóbeli elbeszélgetés 20 pont összegéből adódik.

Amennyiben az SNI tanuló mentességet kapott valamelyik központi feladatlap megírása alól, úgy a másik feladatlap eredményét duplázzuk.

 

A felvételi eljárás során a tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontszámok összege alapján történik. Azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesülnek:

 

1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve akiknek sajátos helyzete azt indokolja,

2) akiknek a lakóhelye vagy tartózkodási helye Győrben van,

3) a hozott pontokból több pontot szerzett tanulók,

4) a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett tanulók,

5) az idegen nyelvből több pontot hozó tanulók.

 

Az általános iskolai tanulók 2018. február 19-éig jelentkezhetnek gimnáziumi osztályunkba az általános iskolájuk által hozzánk továbbított hivatalos jelentkezési lapon, hozzá csatolva a tanuló központi írásbeli eredményét rögzítő Értékelő lap másolatát.

 

A gimnáziumba főként azokat a tanulókat várjuk, akik az idegen nyelvek tanulása iránt érdeklődnek, és jó esélyekkel szeretnének majd jelentkezni a felsőfokú továbbtanulásra.

 

Nyolcadik osztályos diákok számára ingyenes felkészítő foglalkozást szervezünk magyar nyelvből, matematikából, valamint részletes tájékoztatást tartunk a felvételi elbeszélgetésre vonatkozóan 2017. november 25-én (szombaton) 10 órakor és december 1-én (pénteken) 15 órakor. A foglalkozásokra való jelentkezésről, és egyéb tudnivalókról iskolánk honlapján keresztül lehet tájékozódni: 

Ingyenes felvételi felkészítő foglakozás

Nyitott kapuk napjai: 2017. november 13-14. (hétfő-kedd) 16 óra 30 perc.

 

                                                                                                         Rémi Péter

                                                                                                                                    intézményvezető

Itt vagy: Home Iskola Felvételi
Find us on Facebook