Felvételi

 

 SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

9028 Győr, Konini út 2–4. Tel.: 96/414-979, fax: 96/526-907

E-mail: szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu, honlap: www.szkk-gyor.hu

OM azonosító: 030531

Intézményvezető: Rémi Péter

Fogadóóra: hétfő 10.00–11.00, tel.: 96/414-979

 

A 2022/2023. tanévben indítható osztályok:

 

Tanulmányi terület megnevezése
Képzési idő
Felvehető létszám
Osztályszám
Tagozatkód
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés-emelt szintű oktatás német vagy angol nyelvből
 
4 év
34 fő
1
0001
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete alapján a tanulmányi terület indításához szükséges minimum létszám 26 fő.
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Tanítványainkat felkészítjük az önálló és hatékony ismeretelsajátításra. Célunk, hogy gimnazistáink képesek legyenek a kulturált kommunikációra anyanyelven és két idegen nyelven (angol, német). Megalapozott műveltséggel, felkészültséggel, kreativitásuk fejlesztésével segítjük őket felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez. Az Európa-ismeretek tantárgyat – iskolánk specialitását – minden évfolyamon az első idegen nyelvükön, angol vagy német nyelven tanulják tanítványaink. Ennek a programnak köszönhetően 2002-ben Európai Nyelvi Díjas Intézmény lettünk.

A 4 évfolyamos gimnáziumi képzés keretében az első idegen nyelvből (angol vagy német) emelt szinten, magas óraszámban és csoportbontásban oktatjuk diákjainkat. A második idegen nyelv kezdő szintről indul. Az angol nyelv és német nyelv emelt szintű tanítása érdekében aktívan részt vállalunk abban, hogy diákjainknak lehetősége nyíljon szervezett projektek keretében, célnyelvi környezetben a használható nyelvtudás fejlesztésére, a nyelvvizsgákra való felkészülésre, ezzel is tovább növelve bejutási esélyeiket a felsőoktatási intézménybe. A német nyelvet első idegen nyelvként tanuló gimnazistáink intézményünkben tehetnek felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát. (DSD C1) A megszerzett DSD nyelvvizsga külföldi továbbtanulás esetén nyelvi felvételi mentességet ad, és Magyarországon a maximális nyelvi többlet pontszámot érheti a felsőfokú felvételi eljárásban.

Vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, társadalomismeret tantárgyakból, valamint angol és német nyelvből, jó lehetőséget teremtve a felsőoktatásba való bejutás szükséges feltételeinek teljesítéséhez. Az informatika tantárgy keretén belül a korszerű tárgyi feltételek mellett ECDL ismereteket oktatunk, és megszervezzük a tanulók vizsgáztatását.

Fontos számunkra diákjaink személyiségének és szociális készségeinek fejlesztése, ezért iskolánk szakemberei - az osztályfőnök bevonásával önismereti és társas készségeket fejlesztő foglalkozásokat tartanak kétheti rendszerességgel.

A gimnáziumi képzés felvételi követelményei:

  • Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika),

                   időpontja:2023. január 21. (szombat) 10 óra;

                   helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola (iskolánk is választható helyszín).

Pótló írásbeli felvételi vizsga(magyar, matematika): 2023. január 23. (csütörtök) 14 óra.

 

Az írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő: 2022. december 2-ig kell az írásbeli vizsgára szóló jelentkezési lapot eljuttatni az írásbeli felvételi helyszínéül szolgáló középiskolába.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetén írásos kérelemben kell igényelni a speciális elbírálást az írásbeliztető intézményben. A kérelmet a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt szintén 2022. december 2-ig kell benyújtani. Ezen szakértői véleményekben foglaltak alapján hozza meg a döntést határozat formájában a felvételit írató intézmény vezetője (hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés). Az idegen nyelv tanulása alól mentesített diákot az iskola nyelvi profilja miatt kialakított követelményrendszer következtében nem tudja fogadni, ebben az esetben helyettesítő tantárgy nem vehető figyelembe.

 - A 7. és 8. osztályos tanulmányi eredmények közül a felvételi eljárásban a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, első idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe.

 - Felvételi elbeszélgetést 2023. február 27. és március 14. között tartunk a képzésre jelentkezők részére, amelynek során a felvételizők kommunikációs képességéről szeretnénk képet kapni, magyarul és a választott idegen nyelven. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról, tartalmáról külön értesítést küldünk, valamint az iskola honlapján keresztül nyújtunk tájékoztatást

A felvételi pontok számítása:

 - Hozott pontok: 50 pont, amely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, első idegen nyelv, történelem tantárgyak osztályzatainak összege. Amennyiben az SNI tanulót mentesítették a fentiekben felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje a következő: földrajz, biológia, fizika, kémia. Az idegen nyelv tanulása alól mentesített diákot az iskola nyelvi profilja miatt kialakított követelményrendszer következtében nem tudja fogadni, ebben az esetben helyettesítő tantárgy nem vehető figyelembe.

 - Szerzett pontok: 130 pont, amely a magyar nyelv és irodalom központi írásbeli 50 pont, matematika központi írásbeli 50 pont és a szóbeli elbeszélgetés 30 pont összegéből adódik.

Amennyiben az SNI tanuló mentességet kapott valamelyik központi feladatlap megírása alól, úgy a másik feladatlap eredményét duplázzuk.

 

A felvételi eljárás során a tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontszámok összege alapján történik. Azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesülnek:

1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve akiknek sajátos helyzete azt indokolja,

2) akiknek a lakóhelye vagy tartózkodási helye Győrben van,

3) a szóbeli elbeszélgetésen több pontot szerzett tanulók,

4) a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett tanulók,

5) az idegen nyelvből több pontot hozó tanulók.

Az általános iskolai tanulók 2023. február 22-ig jelentkezhetnek gimnáziumi osztályunkba az általános iskolájuk által hozzánk továbbított hivatalos jelentkezési lapon, hozzá csatolva a tanuló központi írásbeli eredményét rögzítő Értékelő lap másolatát.

Intézményünk 8. osztályos tanulói számára az iskola Pedagógiai programjának 1.10. pontja határozza meg azokat a feltételeket, melyek teljesítése esetén a tanuló a gimnáziumi évfolyamra léphet.

A gimnáziumba főként azokat a tanulókat várjuk, akik az idegen nyelvek tanulása iránt érdeklődnek, és jó esélyekkel szeretnének majd jelentkezni a felsőfokú továbbtanulásra.

Nyolcadik osztályos diákok számára, ha az aktuális járványügyi helyzet engedi, ingyenes felkészítő foglalkozást szervezünk magyar nyelvből és matematikából 2022. november 25-én (pénteken) és december 2-án (pénteken) 15 órakor. Ekkor részletes tájékoztatást tartunk a felvételi elbeszélgetésre vonatkozóan. Iskolánk honlapján keresztül lehet 2022 novembetről folyamatosan tájékozódni a foglalkozásokra való jelentkezésről és az aktuális tudnivalókról: http://www.szkk-gyor.hu A Nyitott kapuk napja rendezvény tervezett időpontja: 2022. november 7-8. 16 óra.                                                        

Rémi Péter
intézményvezető

 

Ingyenes felvételi felkészítő foglalkozás

Itt vagy: Home Iskola Felvételi
Find us on Facebook