Felvételi

 

 SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVű ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

9028 Győr, Konini út 2–4. Tel.: 96/414-979, fax: 96/526-907

E-mail: szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu, honlap: www.szkk-gyor.hu

OM azonosító: 030531

Intézményvezető: Rémi Péter

Fogadóóra: kedd 10.00–11.00, tel.: 96/414-979

 

A 2020/2021. tanévben indítható osztályok:

 

Tanulmányi terület megnevezése
Képzési idő
Felvehető létszám
Osztályszám
Tagozatkód
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 
4 év
34 fő
1
0001
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

Tanítványainkat felkészítjük az önálló és hatékony ismeretelsajátításra. Célunk, hogy képesek legyenek a kulturált kommunikációra anyanyelven és két idegen nyelven (angol, német). Megalapozott műveltséggel, felkészültséggel, kreativitásuk fejlesztésével segítjük őket felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez. Az Európa-ismeretek tantárgyat – iskolánk specialitását – minden évfolyamon az első idegen nyelvükön, angol vagy német nyelven tanulják tanítványaink. Ennek a programnak köszönhetően 2002-ben Európai Nyelvi Díjas Intézmény lettünk.

 

Vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, társadalomismeret tantárgyakból, valamint angol és német nyelvből, jó lehetőséget teremtve a felsőoktatásba való bejutás szükséges feltételeinek teljesítéséhez. Az informatika tantárgy keretén belül a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett ECDL ismereteket oktatunk, és megszervezzük a tanulók vizsgáztatását a modulrendszerre. Az angol nyelv és német nyelv emelt szintű tanítása érdekében többletórát biztosítunk a diákok számára. Aktívan részt vállalunk abban, hogy diákjainknak lehetősége nyíljon szervezett projektek keretében, célnyelvi környezetben a használható nyelvtudás fejlesztésére, a nyelvvizsgákra való felkészülésre, tovább növelve bejutási esélyeiket a felsőoktatási intézménybe. 

A német nyelvet első idegen nyelvként tanuló diákok intézményünkben tehetnek felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát. (DSD C1) A megszerzett DSD nyelvvizsga külföldi továbbtanulás esetén nyelvi felvételi mentességet ad, és Magyarországon a maximális nyelvi többlet pontszámot érheti a felsőfokú felvételi eljárásban. 

Fontos számunkra diákjaink személyiségének és szociális készségeinek fejlesztése, ezért iskolánk szakemberei - az osztályfőnök bevonásával - dráma alapú önismereti és társas készségeket fejlesztőfoglalkozásokat tartanak havi rendszerességgel.

A gimnáziumi képzés felvételi követelményei:

–        Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika), amelynek

                   időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10 óra;

                   helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola (iskolánk is választható helyszín).

 

Pótló írásbeli felvételi vizsga(magyar, matematika): 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra.

Az írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő: 2019. december 6-ig kell az írásbeli vizsgára szóló jelentkezési lapot eljuttatni az írásbeli felvételi helyszínéül szolgáló középiskolába.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetén írásos kérelemben kell igényelni a speciális elbírálást az írásbeliztető intézményben. A kérelmet a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt szintén 2019. december 6-ig kell benyújtani. Ezen szakértői véleményekben foglaltak alapján hozza meg a döntést határozat formájában a felvételit írató intézmény vezetője (hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).

-        A 7. és 8. osztályos tanulmányi eredmények közül a felvételi eljárásban a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, első idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe.

-        Felvételi elbeszélgetést 2020. február 24. és március 13. között tartunk a képzésre jelentkezők részére, amelynek során a jelentkezők kommunikációs képességéről szeretnénk képet kapni kötetlen beszélgetés formájában. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról külön értesítést küldünk, valamint az iskola honlapján keresztül nyújtunk tájékoztatást.

 

A felvételi pontok számítása:

–        Hozott pontok: 50 pont, amely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, első idegen nyelv, történelem tantárgyak osztályzatainak összege. Amennyiben az SNI tanulót mentesítették a fentiekben felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje a következő: földrajz, biológia, fizika, kémia.

–        Szerzett pontok: 120 pont, amely a magyar nyelv és irodalom központi írásbeli 50 pont, matematika központi írásbeli 50 pont és a szóbeli elbeszélgetés 20 pont összegéből adódik.

Amennyiben az SNI tanuló mentességet kapott valamelyik központi feladatlap megírása alól, úgy a másik feladatlap eredményét duplázzuk.

 

A felvételi eljárás során a tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontszámok összege alapján történik. Azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesülnek:

 

1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve akiknek sajátos helyzete azt indokolja,

2) akiknek a lakóhelye vagy tartózkodási helye Győrben van,

3) a hozott pontokból több pontot szerzett tanulók,

4) a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett tanulók,

5) az idegen nyelvből több pontot hozó tanulók.

 

Az általános iskolai tanulók 2020. február 19-ig jelentkezhetnek gimnáziumi osztályunkba az általános iskolájuk által hozzánk továbbított hivatalos jelentkezési lapon, hozzá csatolva a tanuló központi írásbeli eredményét rögzítő Értékelő lap másolatát.

Intézményünk 8. osztályos tanulói számára az iskola Szervezeti és működési szabályzatának 9.2. pontja határozza meg azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a tanuló a gimnáziumi évfolyamra léphet.

A gimnáziumba főként azokat a tanulókat várjuk, akik az idegen nyelvek tanulása iránt érdeklődnek, és jó esélyekkel szeretnének majd jelentkezni a felsőfokú továbbtanulásra.

Nyolcadik osztályos diákok számára ingyenes felkészítő foglalkozást szervezünk magyar nyelvből, matematikából, valamint részletes tájékoztatást tartunk a felvételi elbeszélgetésre vonatkozóan 2019. november 22-én (pénteken) és november 29-én (pénteken) 15 órakor. A foglalkozásokra való jelentkezésről, és egyéb tudnivalókról iskolánk honlapján keresztül lehet tájékozódni. 

Ingyenes felvételi felkészítő foglalkozás

Nyitott kapuk napjai: 2019. november 11-12. (hétfő-kedd) 16 óra.

 
Rémi Péter
intézményvezető
Itt vagy: Home Iskola Felvételi
Find us on Facebook