Közzétételi lista

Közzétételi lista

2017/18-as tanév

1.A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás a felvételi tájékoztatónk tartalmazza

 

1.1 A felvétel rendje az általános iskolába

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A körzetesség definícióját felsőbb jogszabály határozza meg.

Ha az iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni:

-           a hátrányos helyzetű diákokat,

-           azokat a tanulókat, akiknek sajátos helyzete indokolja (sajátos nevelési igényű, mozgássérült, ……),

-           azokat a tanulókat, akiknek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az adott iskola van,

-           akiknek testvére az adott intézmény tanulója vagy hozzátartozója az intézmény dolgozója,

-           akiknek szülője, gondviselője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

-           akik szülőjének munkahelye – munkáltatói igazolás alapján –, az iskola körzetében található,

-           akiknek lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől az iskola egy kilométeren belül található.

-          a nagyszülő az iskola körzetében vagy annak egy kilométeres körzetében lakik,

-          Az iskola a további fennmaradó helyekről, amennyiben nem tud mindenkit helyhiány miatt felvenni, a fenntartóval történt egyeztetést követően sorsolás útján dönt, ahová a kérelmet benyújtó érintett szülőket hívja meg. A sorsolás lebonyolítását végző 3 tagú bizottság tagjai: az iskolavezetés képviselője, az iskolai szülői szervezet delegált képviselője és a diákönkormányzatot segítő pedagógus. A sorsolás eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A sorsolás eredménye alapján az intézmény vezetője jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést írásban közli a szülővel. Az elutasításról határozat formájában értesíti az érintetteket.”

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-          A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-     Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás, mely lehet:

•                óvodai szakvélemény,

•                tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

•                sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-    Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

-    Nyilatkozat lakóhely és tartózkodási hely esetén az életvitelszerű tartózkodásról.

 

1.2 A felvétel rendje a gimnáziumba

 SZABADHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉSGIMNÁZIUM

9028 Győr, Konini út 2–4. Tel.: 96/414-979, fax: 96/526-907

E-mail: szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu, honlap: www.szkk-gyor.hu

OM azonosító: 030531

Intézményvezető: Rémi Péter

Fogadóóra: szerda 11.00–12.00, tel.: 96/414-979

Intézményegység-vezető és pályaválasztási felelős: Rémi Péter

 

A 2018/2019. tanévben indítható osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése
Képzési idő
Felvehető létszám
Osztályszám
Tagozatkód
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzés
 
4 év
34 fő
1
0001
 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Tanítványainkat felkészítjük az önálló és hatékony ismeretelsajátításra. Célunk, hogy képesek legyenek a kulturált kommunikációra anyanyelven és két idegen nyelven (angol, német). Megalapozott műveltséggel, felkészültséggel, kreativitásuk fejlesztésével segítjük őket felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez. Az Európa-ismeretek tantárgyat – iskolánk specialitását – minden évfolyamon angol vagy német nyelven tanulják tanítványaink. E programnak köszönhetően 2002-ben Európai Nyelvi Díjas Intézmény lettünk.

Vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz tantárgyakból, valamint angol és német nyelvből. Az informatika tantárgy keretén belül a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett ECDL ismereteket oktatunk, és megszervezzük a tanulók vizsgáztatását a modulrendszerre. Azangol nyelv és német nyelv emelt szintű tanítása érdekében többletórát biztosítunk a diákok számára. Az iskola által szervezett projektek keretében diákjainknak lehetősége nyílik célnyelvi környezetben a használható nyelvtudás fejlesztésére, a nyelvvizsgákra való felkészülésre. Így a megszerezhető nyelvvizsga többletpontok révén tovább növelhetik bejutási esélyeiket bármelyik felsőoktatási intézménybe.

Iskolánk elsőként kapta meg Győrött a lehetőséget, hogy a gimnáziumi osztályban a német nyelvet tanuló diákok intézményünkben tegyenek sikeres felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát (DSD C1). A program keretében működő osztályokban német vendégtanár is tanít. A megszerzett DSD nyelvvizsga külföldi továbbtanulás esetén nyelvi felvételi mentességet ad, és Magyarországon a maximális nyelvi többlet pontszámot éri a felsőfokú felvételi eljárásban.

A gimnáziumi képzés felvételi követelményei:

–        Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika), amelynek

                   időpontja:2018. január 20. 10 óra;

                   helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola (iskolánk is választható helyszín).

Pótló írásbeli felvételi vizsga(magyar, matematika): 2018. január 25. 14 óra. Az írásbeli vizsgára a jelentkezési határidő: 2017. december 8. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetén írásos kérelemben kell igényelni a speciális elbírálást az írásbeliztető intézményben. A kérelmet a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel és a jelentkezési lappal együtt szintén 2017. december 8-ig kell benyújtani. Ezen szakértői véleményekben foglaltak alapján hozza meg a döntést határozat formájában a felvételit írató intézmény vezetője (hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés).

 

-        A 7. és 8. osztályos tanulmányi eredményekközül a felvételi eljárásban a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe.

-        Felvételi elbeszélgetést2018. február 22. és március 9. között tartunkaképzésre jelentkezők részére,amelynek során a jelentkezők kommunikációs képességéről szeretnénk képet kapni kötetlen beszélgetés formájában. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról külön értesítést küldünk.

A felvételi pontok számítása:

–        Hozott pontok: 50 pont, amely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem tantárgyak osztályzatainak összege. Amennyiben az SNI tanulót mentesítették a fentiekben felsorolt tantárgyak valamelyikéből az értékelés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje a következő: földrajz, biológia, fizika, kémia.

–        Szerzett pontok: 120 pont, amely a magyar nyelv és irodalom központi írásbeli 50 pont, matematika központi írásbeli 50 pont és a szóbeli elbeszélgetés 20 pont összegéből adódik.

Amennyiben az SNI tanuló mentességet kapott valamelyik központi feladatlap megírása alól, úgy a másik feladatlap eredményét duplázzuk.

 

A felvételi eljárás során a tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontszámok összege alapján történik. Azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesülnek:

 

1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve akiknek sajátos helyzete azt indokolja,

2) akiknek a lakóhelye vagy tartózkodási helye Győrben van,

3) a hozott pontokból több pontot szerzett tanulók,

4) a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett tanulók,

5) az idegen nyelvből több pontot hozó tanulók.

 

Az általános iskolai tanulók 2018. február 19-éig jelentkezhetnek gimnáziumi osztályunkba az általános iskolájuk által hozzánk továbbított hivatalos jelentkezési lapon, hozzá csatolva a tanuló központi írásbeli eredményét rögzítő Értékelő lap másolatát.

 

A gimnáziumba főként azokat a tanulókat várjuk, akik az idegen nyelvek tanulása iránt érdeklődnek, és jó esélyekkel szeretnének majd jelentkezni a felsőfokú továbbtanulásra.

 

Nyolcadik osztályos diákok számára ingyenes felkészítő foglalkozást szervezünk magyar nyelvből, matematikából, valamint részletes tájékoztatást tartunk a felvételi elbeszélgetésre vonatkozóan 2017. november 25-én (szombaton) 10 órakor és december 1-én (pénteken) 15 órakor. A foglalkozásokra való jelentkezésről, és egyéb tudnivalókról iskolánk honlapján keresztül lehet tájékozódni: http://www.szkk-gyor.hu

 

Nyitott kapuk napjai: 2017. november 13-14. (hétfő-kedd) 16 óra 30 perc.

 

                                                                                                         RémiPéter       
intézményvezető

 

2.A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Első osztályosok regisztrációs napja- beíratás: 2018. április 5-6.

Beiratkozás a 9. osztályba: június 21-23.

Az indítható osztályok és a betölthető pedagógus álláshelyek engedélyezése

A Szabadhegyi Magyar- Német Két tanítási Nyelvű Általános Iskola számára a 2017/18-as tanévre vonatkozóan a fenntartó által engedélyezett indítható osztályok és a betölthető pedagógus álláshelyek, valamint a nevelő-oktató munkát segítő státusok száma:

2017/2018. tanév
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanuló
Magántanuló
Összesen
SNI
BTM
 
 
 
1.a
28
0
28
 
 
 
 
 
 
1.b
28
0
28
1
 
 
 
 
 
1.c
28
1
29
 
1
 
 
 
 
2.a
23
0
23
1
1
 
 
 
 
2.b
26
0
26
 
 
 
 
 
 
2.c
25
0
25
 
1
 
 
 
 
3.a
27
1
28
1
5
 
 
 
 
3.b
26
0
26
 
 
 
 
 
 
3.c
28
0
28
 
1
 
 
 
 
4.a
30
0
30
5
2
 
 
 
 
4.b
27
0
27
 
1
 
 
 
 
4.c
24
0
24
 
1
 
 
 
 
4.d
24
0
24
1
1
alsó tagozat:
346
 
 
5.a
26
0
26
3
 
 
 
 
 
5.b
26
0
26
1
 
 
 
 
 
5.c
27
0
27
1
 
 
 
 
 
6.a
25
0
25
4
 
 
 
 
 
6.b
20
0
20
 
 
 
 
 
 
6.c
20
0
20
3
1
 
 
 
 
7.a
28
0
28
4
 
 
 
 
 
7.b
27
0
27
1
1
 
 
 
 
8.a
23
0
23
3
 
 
 
 
 
8.b
19
0
19
2
1
felső tagozat:
241
ált. isk.:
587
9.a
33
1
34
2
 
 
 
 
 
10.a
36
0
36
2
 
 
 
 
 
11.a
33
1
34
4
 
 
 
 
 
12.a
34
0
34
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimn:
138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
721
4
725
42
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Számított létszám:
770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiemelt osztályokban egy SNI-s tanuló 3 főnek számít.
 
 
 
 

A 2017/18-as tanévben indítható/indított osztályok száma a 2016/2017-es tanévben indított osztályok számához képest nem változik: az indítható osztályok száma változatlanul 27.

 

A betölthető pedagógus álláshelyek száma:

Munkakörök szerinti eloszlás
2017/2018
Nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógus munkakör
65,08
Nevelő- oktató munkát segítő munkakör
4
Technikai dolgozó
5
Összes dolgozó
74,08

Győr, 2017.10.15.

 

3.A térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértékei, kedvezményei

Tanulóinknak lehetőségük van az étkezés befizetésére intézményünkben, amelyet a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szervez. Az étkezés befizetésre minden hónapban az előre meghatározott napokon van lehetőség az iskola épületében személyesen az étkezési ügyintézőnél, illetve van mód banki inkasszós (csoportos beszedés) fizetésre. Minden hónapban biztosít az ügyintéző pótbefizetési napot.

Inkasszós levonás hónap elején történik, csak tanítási napokra.

Tanév ideje alatt az étkezés lemondása munkanapokon 7-9 óra között lehetséges a következő munkanapra.

Étkezési térítési díjak:                       

Napközi:
Menza:
Gimnázium:
605,-ft/nap (50%-os: 302,-ft/nap)
376,-ft/nap (50%-os:188,-ft/nap)
399,-ft/nap (50%-os:199,-ft/nap)

Befizetési napok (06:45-16:30), pótbefizetési napok (07:00-12:00) 2017/18-as tanév:

Befizetési nap:
Pótbefizetési nap:
augusztus 22.
szeptember 4.
szeptember 12.
szeptember 19.
október 17.
október 25.
november 14.
november 21.
december 12.
december 19.

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

 

4.A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

 

5.Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

 Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Hétfő:
600 –tól
2100-ig
Kedd:
600 –tól
2100-ig
Szerda:
600 –tól
2100-ig
Csütörtök:
600 –tól
2100-ig
Péntek:
600 –tól
2100-ig
Szombat:
zárva
Vasárnap:
zárva

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este kilenc óráig tart nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 700-1700-ig. Az iskola hétvégén rendezvény hiányában zárva van. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója ad engedélyt.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6001700-ig biztosítja.

A tanulók iskolába érkezésének és az iskolában való tartózkodásuknak rendjét a házirend részletesen szabályozza.

 

Házirend

 

Csengetési rend: 
Óra
Becsengetés
Kicsengetés
1.
8:00
8:45
2.
8:55
9:40
3.
9:55
10:40
4.
10:50
11:35
5.
11:55
12:40
6.
12:50
13:35
7.
13:40
14:25
8.
14:35
15:20
9.
15:25
16:10


A tanév helyi rendje

 

6.A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Iskolánkban a feltöltés napjáig ellenőrzés nem történt.

 

7.A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linkeken érhető el:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

 

8.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az alábbi helyen tekinthető meg:

Pedagógusok neve és oktatási terülte

 

9.A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

·         2 fő iskolatitkár – érettségi
·         1 fő rendszergazda – érettségi
·         1 fő pedagógiai és családsegítő munkatárs – érettségi, pedagógiai és családsegítő munkatárs
 

 10.Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Központi nyelvi mérések nyilvánossá tétele.pdf

Kompetencia mérés eredményei.pdf

 

11.A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
 
Évismétlő
1
2
2
1
Szülői kérésre évismétlő
2
1
0
1
Javítóvizsgázók száma
11
20
5
4

 

12.A gimnáziumi érettségi vizsgák átlageredményei

Az érettségi vizsgák átlageredményei 2013-2017.
 
tantárgy
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
Átlag
 
magyar nyelv és irodalom
 K
 
4,065
K
4,227
K
3,62
K
4,16
K
4,2
K
4,05
 
E
3
E
5
E
4,66
E
5
E
4,41
 
matematika
 K
 
2,688
K
2,93
K
2,448
K
3,068
K
3,5
K
2,93
 
E
5
E
4
E
2,5
E
5
E
4,12
 
történelem
K
4,39
K
4,39
K
4,27
K
4,607
K
4,7
K
4,47
 
E
4,5
E
5
E
4,75
 
angol nyelv
K
3,15
K
3,76
K
3,26
K
4,266
K
4,5
K
3,78
 
E
3,9
E
3,8
E
3,88
E
4
E
4,7
E
4,05
 
német nyelv
K
3,6
K
3,66
K
3
K
3,96
K
4,3
K
3,70
 
E
3,13
E
4,33
E
3,57
E
4,66
E
4,5
E
4,03
 
informatika
K
4,25
K
3,77
K
5
K
4,15
K
0
K
3,43
 
 
társadalom-ismeret
K
5
K
5
K
4,96
K
4,947
K
5
K
4,98
 
E
5
E
5
 
ügyviteli alapismeretek
K
4,368
K
4,5
K
4,75
K
4,38
K
 
K
4,49
 
 
testnevelés
K
5
 
 
K
4
 
 
K
5
K
4,67
 
E
5
E
5
E
5
 
fizika
K
4
 
 
K
3
K
4
K
5
K
4
 
E
4
E
5
E
5
E
4,67
 
biológia
K
4,33
K
4
K
4
K
3,75
K
4,5
K
4,1
 
E
3
E
5
E
5
E
4
E
4,25
 
mozgóképkultúra és médiaismeret
K
4,66
 
 
 
 
 
K
4,75
K
4,6
K
4,67
 
 
 
ének
 
 
 
 
 
 
 
 
K
5
K
5
 
földrajz
 
 
 
 
 
 
 
 
K
5
K
5
 
kémia
 
 
 
 
 
 
E
4
 
 
E
4
 

 

13.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Általános iskolánk1-6. évfolyamon egész napos iskolaként működik, ahol az ÉKP tantárgyi program keretében modern táncot, néptáncot, aerobicot, judót, furulyát, sakkot, bábot, színjátszást tanítunk a tanulóknak.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében labdarúgást, futsalt, kézilabdát, küzdősportot, kézművességet, idegen nyelvet, logikát, dráma játékokat, szolfézst és zongorát kínálunk.

 

14.A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

A házi feladatok célja az otthoni gyakorlás, a tanórán elhangzott ismeretek felelevenítése és elmélyítése. A házi feladatok elkészítése éppen ezért kötelező.

·           Az otthoni munka (írásbeli és/vagy szóbeli) napi rendszerességet igényel, ezért törekedni kell arra, hogy a házi feladatok megoldásához szükséges idő ne haladja meg a 30 percet tantárgyanként.

·           Alkalmanként több időt is igénylő, összetettebb házi feladat is adható (pl.: házi dolgozat, tablókészítés, prezentáció-készítés, felkészülés kiselőadásra), ám erre annyi időt kell adni (legalább 1 hetet), amennyi idő alatt (a más tárgyakból is megkövetelt rendszeres tanulás mellett) teljesítésük reálisan elvárható.

·           A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi szünet) házi feladat csak kivételes esetekben adható úgy, hogy a tanár az osztály tanulóit tájékoztatja a kivételes helyzet okairól, a házi feladat kiadásának szükségességéről.

·           A 12. évfolyam tanulóinak esetében ettől az elvtől el lehet tekinteni, ha az érettségi vizsgára történő felkészülés ezt megkívánja.

·           A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

·           Betegség esetén legyünk toleránsak a házi feladat elkészítésének hiányakor.

A tanulók számonkérésének és értékelésének szabályai a Pedagógiai Program „2. 10 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái” címszó alatt a 82-88. oldalon megtekinthető.

 

15.Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Minden vizsgatárgy követelményeit a helyi tantervek rögzítik. A vizsgák írásbeli-, gyakorlati és szóbeli részeinek feladatsorait, témáit annak megfelelően kell összeállítania a vizsgáztató tanárnak. A vizsgáztató pedagógus a vizsga előtt előre egyeztetett időpontban elektronikus úton megküldi a vizsgázó tanulónak a vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és a vizsga időpontját.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a munkaterv tartalmazza.

16.Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban

osztály

fiú

lány

összesen

1.a
11
17
27
1.b
13
15
28
1.c
15
14
29
2.a
13
10
23
2.b
11
15
26
2.c
16
9
25
3.a
14
14
28
3.b
17
9
26
3.c
15
13
28
4.a
11
19
30
4.b
15
12
27
4.c
15
9
24
4.d
16
8
24
5.a
14
12
26
5.b
10
16
26
5.c
14
13
27
6.a
11
14
25
6.b
8
12
20
6.c
10
10
20
7.a
20
8
28
7.b
12
15
27
8.b
14
9
23
8.b
9
10
19
9.a
12
22
34
10.a
17
19
36
11.a
13
21
34
12.a
11
23
34

 

 

Itt vagy: Home Közzétételi lista
Find us on Facebook