Közzétételi lista

Közzétételi lista

2022/23-as tanév

1.A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás a felvételi tájékoztatónk tartalmazza

 

1.1 A felvétel rendje az általános iskolába

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A körzetesség definícióját felsőbb jogszabály határozza meg.

Ha az iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni:

-           a hátrányos helyzetű diákokat,

-           azokat a tanulókat, akiknek sajátos helyzete indokolja (sajátos nevelési igényű, mozgássérült, ……),

-           azokat a tanulókat, akiknek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az adott iskola van,

-           akiknek testvére az adott intézmény tanulója vagy hozzátartozója az intézmény dolgozója,

-           akiknek szülője, gondviselője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

-           akik szülőjének munkahelye – munkáltatói igazolás alapján –, az iskola körzetében található,

-           akiknek lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől az iskola egy kilométeren belül található.

-          a nagyszülő az iskola körzetében vagy annak egy kilométeres körzetében lakik,

-          Az iskola a további fennmaradó helyekről, amennyiben nem tud mindenkit helyhiány miatt felvenni, a fenntartóval történt egyeztetést követően sorsolás útján dönt, ahová a kérelmet benyújtó érintett szülőket hívja meg. A sorsolás lebonyolítását végző 3 tagú bizottság tagjai: az iskolavezetés képviselője, az iskolai szülői szervezet delegált képviselője és a diákönkormányzatot segítő pedagógus. A sorsolás eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A sorsolás eredménye alapján az intézmény vezetője jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést írásban közli a szülővel. Az elutasításról határozat formájában értesíti az érintetteket.”

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-          A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-     Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás, mely lehet:

•                óvodai szakvélemény,

•                tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

•                sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-    Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

-    Nyilatkozat lakóhely és tartózkodási hely esetén az életvitelszerű tartózkodásról.

 

1.2 A felvétel rendje a gimnáziumba

Felvételi

2.A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Első osztályosok regisztrációs napja- beíratás: 2023. április

Beiratkozás a 9. osztályba: 2022.

 

Az indítható osztályok és a betölthető pedagógus álláshelyek engedélyezése

A Szabadhegyi Magyar- Német Két tanítási Nyelvű Általános Iskola számára a 2021/22-es tanévre vonatkozóan a fenntartó által engedélyezett indítható osztályok és a betölthető pedagógus álláshelyek, valamint a nevelő-oktató munkát segítő státusok száma:

 

  Tanuló Magántanuló Összesen SNI BTMN Számított létszám    
1.a 27 0 27 0 0 27    
1.b 21 0 21 2 1 23 1 SNI-s 3 fő
1.c 22 0 22 0 0 22    
2.a 28 0 28 0 2 28    
2.b 25 0 25 0 2 25    
2.c 24 0 24 0 3 24    
3.a 27 0 27 0 2 27    
3.b 27 0 27 2 2 29 1 SNI-s 3 fő
3.c 29 0 29 0 0 29    
4.a 23 0 23 1 4 24    
4.b 21 0 21 3 0 24 1 SNI-s 3 fő
4.c 20 0 20 0 1 20 alsó t.: 294
5.a 29 0 29 1 6 30    
5.b 29 0 29 0 2 29    
5.c 28 0 28 1 4 29    
6.a 30 0 30 0 0 30    
6.b 20 0 20 2 2 22    
6.c 26 0 26 1 4 27    
7.a 24 0 24 4 0 28 1 SNI-s 3 fő
7.b 23 0 23 0 0 23    
7.c 16 0 16 0 0 16    
8.a 23 0 23 3 4 26 1 SNI-s 3 fő
8.b 19 0 19 1 0 20    
8.c 20 0 20 1 0 21 felső t.: 287
9.a 37 0 37 0 0 37    
10.a 37 0 37 1 0 38    
11.a 36 0 36 6 1 42 2 SNI-s 3 fő
12.a 34 0 34 2 2 36 gimn: 144

 

A 2022/23-es tanévben indítható/indított osztályok száma a 2021/2022-es tanévben indított osztályok számához képest változást mutat: az indítható osztályok száma  28.

A betölthető pedagógus álláshelyek száma:

Munkakörök szerinti eloszlás
2022/2023
Nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógus munkakör
70,08
Nevelő- oktató munkát segítő munkakör
6
Technikai dolgozó
4
Összes dolgozó
79,08

Győr, 2022.09.15.

 

3.A térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértékei, kedvezményei

Tanulóinknak lehetőségük van az étkezés befizetésére intézményünkben, amelyet a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szervez. Az étkezés befizetésre minden hónapban az előre meghatározott napokon van lehetőség az iskola épületében személyesen az étkezési ügyintézőnél, illetve van mód banki inkasszós (csoportos beszedés) fizetésre. Minden hónapban biztosít az ügyintéző pótbefizetési napot.

Inkasszós levonás adott hónap 10-13-a történik, csak tanítási napokra.

Tanév ideje alatt az étkezés lemondása munkanapokon 8:30-ig lehetséges a következő munkanapra. Az étkezés lemondása az alábbi elérhetőségeken történhet:

Tel: 96/510-680

      20/553-1820

Email: lemondas@gek.hu

Étkezési térítési díjak:                       

Napközi:
Menza:
Gimnázium:
848,-ft/nap (50%-os: 424,-ft/nap)
528,-ft/nap (50%-os:264,-ft/nap)
561,-ft/nap (50%-os:281,-ft/nap)

 

Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

 

4.A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó- vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

KIR szakmai ellenőrzés

Vezetői kompetenciák értékelése (Általános iskola)

Vezetői tanfelügyeleti értékelés (Általános iskola)

Az általános iskolai intézményegység tanfelügyeleti értékelése

Az általános iskolai intézményegység tanfelügyeleti értékelése indikátorok

Vezetői kompetenciák értékelése (Gimnázium)

Vezetői tanfelügyeleti értékelés (Gimnázium)

 

5.Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

 Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

Hétfő:
600 –tól
2100-ig
Kedd:
600 –tól
2100-ig
Szerda:
600 –tól
2100-ig
Csütörtök:
600 –tól
2100-ig
Péntek:
600 –tól
2100-ig
Szombat:
zárva
Vasárnap:
zárva

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este kilenc óráig tart nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 700-1700-ig. Az iskola hétvégén rendezvény hiányában zárva van. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója ad engedélyt.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6001700-ig biztosítja.

A tanulók iskolába érkezésének és az iskolában való tartózkodásuknak rendjét a házirend részletesen szabályozza.

 

Házirend

A tanév helyi rendje

6.A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A győri Gyárvárosi és Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola DSD - programjának értékelése.

 

7.A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az alábbi linkeken érhető el:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

 

8.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az alábbi helyen tekinthető meg:

Pedagógusok neve és oktatási terülte

 

9.A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

·         2 fő iskolatitkár – érettségi
·         1 fő rendszergazda – érettségi
·         3 fő pedagógiai aszisztens – érettségi, pedagógiai és családsegítő munkatárs
 

 10.Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Központi nyelvi mérések nyilvánossá tétele.pdf

Kompetencia mérés eredményei.pdf

 

11.A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023
Évismétlő 2 1 5 1 1 4 0
Szülői kérésre évismétlő 0 1 2 1 0 2 0
Javítóvizsgázók száma 5 4 10 7 0 6 2

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023
I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév
Tanulói létszám 5-12. évfolyam 429 429 439 439 428 428 424 424
Lemorzsolódásban veszélyeztettet tanulók száma 3 (0,7%) 9 (2,1%)  3 (0,7%) 1 (0,2%) 6 (1,4%) 3 (0,7%) 4 (0,9%) 3 (0,7%)
A tanuló tanulmányi átlag eredménye nem éri el a alapfokú nevelés-oktatásban a közepes színtet, középfokú-nevelés oktatásban a 2,5 szintet 3 (0,7%) 9 (2,1%) 3 (0,7%) 1 (0,2%) 6 (1,4%) 3 (0,7%) 4 (0,9%) 3 (0,7%)
Félévi értékelésnél, minősítésnél a tanuló tanulmányi átlag eredménye egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat 1 (0,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 

12.A gimnáziumi érettségi vizsgák átlageredményei

tantárgy

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

magyar nyelv és irodalom

K

4,51

K

4,48

K

4,62

K

4,45

K

4,58

E

4

E

5

E

5

E

-

E

-

matematika

K

3,1

K

3,45

K

3,9

K

4,07

K

4,17

E

-

E

-

E

2,6

E

3,8

E

3

történelem

K

4,65

K

4,56

K

4,72

K

4,53

K

4,8

E

-

E

-

E

5

E

5

 

5

angol nyelv

K

4

K

4,31

K

-

K

3,6

K

4,67

E

5

E

5

E

4,5

E

4,71

E

4,71

német nyelv

K

4,3

K

4,27

K

5

K

4

K

4

E

3,67

E

5

E

5

E

5

E

4,75

informatika

K

4.3

K

4,58

K

-

K

4,56

K

5

E

1

E

-

 

-

társadalom-ismeret

K

5

K

4,93

K

5

K

5

K

5

E

-

E

-

E

-

E

-

 

-

testnevelés

K

5

K

-

K

-

K

-

K

-

E

-

E

4

E

-

E

5

E

5

fizika

K

-

K

-

K

5

K

4

K

5

E

-

E

-

E

-

E

-

 

-

biológia

K

3

K

3,6

K

-

K

4,5

K

-

E

3,5

E

4

E

3,8

E

4,66

E

4

mozgóképkultúra és médiaismeret

K

4

K

-

K

-

K

3,25

K

4,4

ének

K

-

K

5

K

-

K

-

K

-

földrajz

K

-

K

3

K

4

K

-

K

3

E

5

E

-

 

-

kémia

E

-

E

2

E

1

E

1

 

3

Vizuális kultúra

K

5

K

-

K

-

 

-

 

-

 

13.A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Általános iskolánk 1-6. évfolyamon egész napos iskolaként működik. 

Az új NAT bevezetésével az 1. és 5. évfolyamon megszünt az ÉKP program, kifutó rendszerben viszont  megmaradt az ÉKP-s tantárgyi program, melynek keretében modern táncot, néptáncot, aerobicot, judót, furulyát, sakkot, bábot, színjátszást tanítunk a tanulóknak.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások keretében labdarúgást, futsalt, kézilabdát, kölyökatlétikát, frizbit, küzdősportot, idegen nyelvet, logikát, dráma játékokat, sakkot, szolfézst, zongorát és fúvós hangszereket kínálunk.

 

14.A házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

A házi feladatok célja az otthoni gyakorlás, a tanórán elhangzott ismeretek felelevenítése és elmélyítése. A házi feladatok elkészítése éppen ezért kötelező.

·           Az otthoni munka (írásbeli és/vagy szóbeli) napi rendszerességet igényel, ezért törekedni kell arra, hogy a házi feladatok megoldásához szükséges idő ne haladja meg a 30 percet tantárgyanként.

·           Alkalmanként több időt is igénylő, összetettebb házi feladat is adható (pl.: házi dolgozat, tablókészítés, prezentáció-készítés, felkészülés kiselőadásra), ám erre annyi időt kell adni (legalább 1 hetet), amennyi idő alatt (a más tárgyakból is megkövetelt rendszeres tanulás mellett) teljesítésük reálisan elvárható.

·           A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi szünet) házi feladat csak kivételes esetekben adható úgy, hogy a tanár az osztály tanulóit tájékoztatja a kivételes helyzet okairól, a házi feladat kiadásának szükségességéről.

·           A 12. évfolyam tanulóinak esetében ettől az elvtől el lehet tekinteni, ha az érettségi vizsgára történő felkészülés ezt megkívánja.

·           A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

·           Betegség esetén legyünk toleránsak a házi feladat elkészítésének hiányakor.

A tanulók számonkérésének és értékelésének szabályai a Pedagógiai Program „2. 10 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái” címszó alatt a 86-91. oldalon megtekinthető.

 

15.Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Minden vizsgatárgy követelményeit a helyi tantervek rögzítik. A vizsgák írásbeli-, gyakorlati és szóbeli részeinek feladatsorait, témáit annak megfelelően kell összeállítania a vizsgáztató tanárnak. A vizsgáztató pedagógus a vizsga előtt előre egyeztetett időpontban elektronikus úton megküldi a vizsgázó tanulónak a vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és a vizsga időpontját.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a munkaterv tartalmazza.

 

16.Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban

2022/2023. tanév fiú lány összesen
1.a 16 10 26
1.b 9 11 20
1.c 11 11 22
2.a 15 13 28
2.b 12 13 25
2.c 8 15 23
3.a 10 16 26
3.b 15 12 27
3.c 13 16 29
4.a 16 7 23
4.b 7 14 21
4.c 9 11 20
5.a 14 15 29
5.b 13 15 28
5.c 12 16 28
6.a 13 17 30
6.b 8 12 20
6.c 15 11 26
7.a 13 10 23
7.b 10 13 23
7.c 9 7 16
8.a 11 12 23
8.b 12 7 19
8.c 15 5 20
9.a 12 25 37
10.a 19 18 37
11.a 14 22 36
12.a 10 24 34

 

Itt vagy: Home Közzétételi lista
Find us on Facebook